1997

1998

Architects Sergey Varivoda, Oleg Zavarzin, Valerii Rubshtein
Engineers Leonid Cozachinsky, Iakov Vladimirsky

/

Oleg Zavarzin